නිපුණතා සංවර්ධන, රැකී රක්ෂා හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු ශ්‍රමිකයන්ගේ වෘත්තීය හිමිකම් තහවුරු කිරීම හා සමාජ ආරක්ෂණය ඇති කිරීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය ආයතනයයි. මෙම විෂය මධ්‍යම රජය යටතේ පාලනය වන්නක් හෙයින් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඊට අදාල අණ පනත් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අවශ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා, දීප ව්‍යාප්තව කම්කරු කාර්යාල පවත්වා ගනිමින් පැවරී ඇති වගකීම ඉටු කරනු ලබයි. මෙම දෙපාර්තමේන්තුව අද වන විට පෞද්ගලික හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවක ප්‍රජාවගේ රැකියා සුරක්ෂිතතාවය සහ සුභ සාධනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රමුඛ ආයතනය වන අතර, 1923 අංක 01 දරන ඉන්දියානු ආගාමික කම්කරු ආඥාපනතට අනුව 1923 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වතුවල සේවය කිරීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් විසින් ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට ගෙන්වන ලද කම්කරුවන්ට සුබසාධනය සැපයීමේ අරමුණින් මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මුල් වරට පිහිටුවා ඇත.

loading...
Setmore Logo Scheduling by Setmore